Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, us informem que aquest lloc web és propietat de Nonograma.online, amb domicili a Crta. Sant Celoni 121, 08358 d'Arenys de Munt, Barcelona, amb NIF corresponent al núm. 46717843J.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a través de l'e-mail info[a]nonograma.online.

Condicions d'ús 

1. Accés al lloc web 

L'accés al lloc web és gratuït excepte a quant al cost de la connexió subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari, i està condicionat a la lectura i l'acceptació prèvia íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d'ús. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre lloc web, ampliar o reduir serveis i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ. 

2. Registre d'usuaris 

Amb caràcter general, per a l'accés als serveis i continguts del lloc web no caldrà el Registre de l'Usuari. Tot i això, Nonograma.online es reserva el dret d'oferir nous serveis que requereixin el registre previ de l'usuari, modificar serveis ja existents o suprimir-los, sense comunicació prèvia a l'Usuari. 

Per a aquelles àrees del lloc web on es requereixi un registre previ, l'Usuari haurà de garantir que les dades introduïdes són exactes, actualitzades i veritables en tot moment. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència els danys i perjudicis que puguin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es consideraran realitzats per aquest usuari registrat, que respondrà en qualsevol cas d'aquest accés i ús. 

3. Condicions dús del lloc web 

L'Usuari queda obligat a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. L'accés al lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, i aquest s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web ia no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. 

Nonograma.online es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells Usuaris que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'Usuari que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes , romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions. 

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, imatges, fotografies, codi, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a: 

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. 
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet. 
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals. 
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. 
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això. 
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació. 
  • No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web. 
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o drets d'autor que corresponguin als titulars del lloc web oa tercers. 
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. 

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Nonograma.online davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, Nonograma.online el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. 

4. Exclusió de Responsabilitat 

Nonograma.online queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, així com no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de les mateixes. 

L'accés de l'Usuari al lloc web no implica Nonograma.online l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials. 

Nonograma.online no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al lloc web. 

Nonograma.online no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 

L'Usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús d'aquest lloc web, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament . 

L'Usuari és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació d'aquestes Condicions d'ús. 

Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.  

5. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web 

El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, Nonograma.online només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Nonograma.online, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Nonograma.online amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts . 

Nonograma.online no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Nonograma.online

6. Propietat intel·lectual i industrial 

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Nonograma.online o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Nonograma.online o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al lloc web atribueix algun dret sobre aquests. 

7. Protecció de dades personals 

Nonograma.online declara que compleix la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

L'Usuari declara que tota la informació facilitada a Nonograma.online és certa, completa i precisa i d'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades, la persona que contracta la compra d'algun dels productes o serveis oferts a través de la present pàgina web autoritza expressament a Nonograma.online per introduir en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figurin als formularis que hagués emplenat per ser imprescindibles per poder prestar els serveis sol·licitats.  

Nonograma.online és el responsable del fitxer automatitzat, ia efectes de l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es posa a disposició de tots els clients la següent adreça: Nonograma.online, amb domicili a Crta. Sant Celoni 121, Arenys de Munt, Barcelona, així com la següent adreça de correu electrònic: info[a ]nonograma.online. 

L'enviament i la remissió de dades que l'usuari faci a través del web de Nonograma.online o la informació que aquesta remeti, està protegida per les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries en funció del nivell de seguretat aplicable sobre les dades que es tractin. 

Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats a aquests. Nonograma.online realitza els millors esforços per disposar de sistemes actualitzats per tal d'aconseguir la major eficàcia d'aquests sistemes de seguretat. 

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals és declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquestes Condicions Generals en tota la resta, considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa. 

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent 

Aquestes condicions generals es regeixen o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Nonograma.online i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

10. Vigència de les Condicions d'ús 

En qualsevol moment podem procedir a la modificació de les presents Condicions d'ús: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindreu la certesa que no s'ha produït cap modificació que us afecti . 

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'ús d'aquest lloc web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a les dades indicades a dalt d'aquest document. 

 

Text revisat i actualitzat el 10 d'octubre del 2022.